Laatste nieuws

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015(Geplaatst op 04-03-2015)
  Afbeelding rood potlood en stemformulier.

  Op woensdag 18 maart 2015 vinden er gecombineerde Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen plaats. Wilt u een partij promoten zie dan hier een lijstje met onze plakplaatsen.

  Lees meer
 • Wijkagent niet aanwezig(Geplaatst op 03-03-2015)

  Wegens omstandigheden is er aanstaande maandag 9 maart geen wijkagent aanwezig in het gemeentehuis. Mocht u een dringende vraag hebben dan kunt u contact opnemen met het KCC via 0299-409409.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang(Geplaatst op 25-02-2015)

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeenten Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier  kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Rectificatie aanslag gemeentelijke belastingen 2015(Geplaatst op 24-02-2015)

  24-2-2015: Enkele dagen geleden heeft u van de gemeente Zeevang de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Indien u een automatische incasso heeft afgegeven is op de aanslag per abuis onderstaande tekst geplaatst:

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015(Geplaatst op 20-02-2015)

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Nieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad(Geplaatst op 20-02-2015)

  Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam legt dit voorstel voor actualisatie van de regels op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad voor aan de Regioraad van de Stadsregio op 17 maart 2015.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27(Geplaatst op 17-02-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 18 februari 2015 gedurende twee weken het voorontwerp van het bestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Stemmen met een kiezerspas(Geplaatst op 03-02-2015)

  Op 18 maart vinden gelijktijdig twee verkiezingen plaats. In de gemeente Zeevang gaat het om de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de verkiezing voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In onderstaande openbare kennisgevingen leest u hoe de procedure is bij het stemmen bij volmacht en het stemmen met een kiezerspas.

  Lees meer
 • Stemmen bij volmacht(Geplaatst op 03-02-2015)

  Op 18 maart vinden gelijktijdig twee verkiezingen plaats. In de gemeente Zeevang gaat het om de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de verkiezing voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In onderstaande openbare kennisgevingen leest u hoe de procedure is bij het stemmen bij volmacht en het stemmen met een kiezerspas.

   

  Lees meer
 • Zeevangers breien Oosthuizen aan Edam-Volendam vast!(Geplaatst op 22-01-2015)
  wildbreien

  De N247 wordt steeds kleuriger en de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam worden met elkaar "verbonden". Een leuk artikel over het breien.

  Lees meer
 • Veilig thuis meldpunt - Geweld stopt niet vanzelf(Geplaatst op 06-01-2015)
  logo Veilig thuis

  Per 1 januari 2015 is 0800-2000 het landelijke nummer om in contact te komen met het Veilig Thuis meldpunt bij u in de buurt.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 16 december 2014(Geplaatst op 23-12-2014)
  Raadzaal Oosthuizen.

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 december 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Publicaties gemeente Zeevang in “De Uitkomst”(Geplaatst op 17-12-2014)

  Na het stoppen van de Polder Express is de gemeente Zeevang op zoek gegaan naar een andere krant voor haar gemeentelijke publicaties. Er is besloten vanaf 6 januari 2015 t/m 29 december 2015 onze gemeentelijke publicaties in “De Uitkomst” te publiceren.

  Lees meer
 • Bekendmaking Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014 (Geplaatst op 30-10-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken, ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in de vergadering van 21 oktober 2014 gewijzigd heeft vastgesteld het: ‘Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-VG01’).

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 07-10-2014)

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Kerstboom voor het Gemeentehuis en bij de Gemeentewerf(Geplaatst op 15-12-2014)
  kerstboom

  De gemeente heeft prachtige kerstbomen ontvangen van de heer Hoedjes en de familie Slokker - de Waart uit Oosthuizen. Hartelijk dank! De bomen zijn te bewonderen voor het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

  Lees meer
 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers(Geplaatst op 27-11-2014)

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Krijgt u (langdurige) zorg?(Geplaatst op 27-11-2014)
  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52’(Geplaatst op 25-11-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52 (planidentificatie Nl.IMRO.0478.BPWarder52-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Beets 47 ter inzage(Geplaatst op 18-11-2014)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Beets 47 te Beets. Volgens het huidige bestemmingsplan “Dorpskernen 2011” zijn ter plaatse 2 woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beets 47’ voorziet in de bouw van 4 nieuwe kleine starterswoningen op die locatie. Voor de bouw van die woningen is op 23 oktober 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’(Geplaatst op 18-11-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’ (planidentificatie ‘NL.IMRO.0478.BPHobrede352014-VG01’) op 11 november 2014 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”(Geplaatst op 17-11-2014)

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving(Geplaatst op 17-11-2014)

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Gemeenteraden kiezen voor Edam-Volendam(Geplaatst op 31-10-2014)

  Beide gemeenteraden hebben op 30 oktober gekozen voor Edam-Volendam als naam van de nieuw te vormen gemeente. Hiermee volgen de raden het advies van de beide colleges. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze naam te kiezen, is dat de combinatie Edam-Volendam een sterk merk is en is geografisch duidelijk herkenbaar. De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gaan per 1 januari 2016 een nieuwe gemeente vormen.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie